درباره من

دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علم و فرهنگ
كارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهيد بهشتی
عضو سازمان روانشناسی کشور
عضو انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی- تجربه‌ای (IEDTA)
عضو انجمن بین ‏المللی روانشناسی امریکا (APA)
عضو سازمان نظام روانشناسي كشور
مدير موسسه روانشناسي آرام انديش

وب سایت:
واتساپ:
شماره تماس:

معرفی

با بیش از 8 سال سابقه کار در حوزه مشاوره و رواندرمانی فردی، زوج درمانی، … تراپی، اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺮدی و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی در بهترین مراکز مشاوره و روانشناسی کشور.
آموزش دیده متخصص ترین اساتید در دانشگاه‏های ایران و دوره‏ های روانکاوی و روانپویشی در خارج از ایران.
برگزاری بیش از صد وبینار و دوره آموزشی داخلی و بین المللی.
در اینجا تمام تلاشم بر این است که بتوانم علم روانشناسی را به زبانی ساده و کاملاً کاربردی برای همه افرادی که مشکلات خود را سخت و بزرگ میدانند و نیز دیگران آن‏ها درک نمی‏کنند، توضیح و آموزش دهم و همچنین برای همه افرادی که علاقمند به روانشناسی و مشاوره و استفاده از آن برای داشتن زندگی بهتر، روابط پایدار تر و حال شادتر هستند، دوره ‏های کاملاً علمی و متفاوتی برگزار کنم و در این راستا کمک کنم تا برای همه افرادی که به دلیل مشکلاتی مانند در دسترس نبودن و هزینه‏ های جلسات روانشناسی نمی‏توانند از جلسات بهره‏ مند شوند با کمترین هزینه کابردی ترین، مفیدترین و علمی ‏ترین مطالب روانشناسی را در اختیار بگیرند.

ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ

 • درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری (اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و وﺳﻮاس)
 • ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج (با آزﻣﻮن‏ﻫﺎی MMPI, NEO, CATTLE, MCMI)
 • ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﯿﺎﻧﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ISTDP

برخی از دوره‏ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ

1- دوره ﺳﻮﭘﺮوﯾﮋﻧﯽ درﻣﺎن‏ﻫﺎی داروﯾﯽ
SCHEMA THERAPY -2 طرحواره درمانی
MCT, ACT , CBT -3 (شناختی رفتاری ، اکت ، فراشناخت درمانی)
4- زوج درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
5- ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج
6- ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ
7- … ﺗﺮاﭘﯽ
8- دوره ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
9- دوره ﺳﻮﭘﺮوﯾﮋﻧﯽ ISTDP

برخی از تحقيقات لیلا موثق شامل :

 • ارتباط ابعاد خلاقیت با جهت گیری هدف کمال گرایی در دانش آموزان، مطالعه مقطعی

The Relevance of the Dimensions of Creativity with Perfectionism and Goal Orientation at Students, a Cross-Sectional Study (Imperial Journal Of Interdisciplinary Research (IJIR) 2017)

 • ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺑﻌﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻌﺎد ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ و روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ: ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺴﯿﺖ (١٣٩٦)
 • ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ (١٣٩٥)
 • راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رواﻧﺴﺮ (١٣٩٥)
 • وﯾﮋﮔﯽ‏ﻫﺎی رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ، رواﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (١٣٩٧)

ارسال پیغام

  دوره های من

  دوره رایگان در صفحه اصلی سایت